By DALLOLS payday loans

phapnanbatnha.net

Sunday
Jun 25th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Mục lục Phân hội nhân quyền quốc tế tại Mỹ lên tiếng về tự do tôn giáo và quyền làm người bị xâm phạm tại Bát Nhã

Phân hội nhân quyền quốc tế tại Mỹ lên tiếng về tự do tôn giáo và quyền làm người bị xâm phạm tại Bát Nhã

Email In PDF.

* Nhân quyền/Các tu sĩ Việt Nam bị đe doạ và phá rối

Thứ tư ngày 19 tháng 9 năm 2009

V/v: Vi phạm nhân quyền và tự do tín nguỡng
Quốc gia: Việt Nam
Đối tượng bị vi phạm: Tu sĩ Phật giáo tại tu viện Bát Nhã, tỉnh Lâm Đồng. Các tu sĩ này
là đệ tử của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Hạn chót: Các tu sĩ bị hăm doạ nếu không rời khỏi tu viện ngày 2 tháng 9 năm 2009

Một nhóm 400 tu sĩ Phật giáo trẻ cư trú tại tu viện Bát Nhã ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam đã bị cắt nước, điện, và điện thoại bởi chính quyền địa phương gần hai tháng nay (kề từ ngày 27 tháng 6 năm 2009). Các tu sĩ này là đệ tử của Thiền sư và nhà hoạt động hoà bình Thích Nhất Hạnh, người sáng lập dòng tu Tiếp Hiện và nhiều tu viện, trong đó có Đạo tràng Mai Thôn ở Pháp.

Đã có nhiều quấy rối nghiêm trọng đối với các tu sĩ, trong khi các nhân viên nhà nước và công an đứng yên nhìn không can thiệp. Một phái đoàn gồm Chư tôn đức từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các Phật tử đến thăm và xem xét tình hình đã bị tấn công và đuổi đi bằng đá, gậy sắt và phân người và thú vật.

Trong năm qua,  chính quyền đã tạo nhiều áp lực để các vị tu sĩ phải rời tu viện Bát Nhã. Vào đầu mùa hè năm nay, tu viện bị tấn công bởi một nhóm nguời bạo động, phá huỷ nhà ở và tài sản. Hơn nữa, ngày 13 tháng 9 năm 2009, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam xác định là các tu sĩ này được cho biết là phải rời tu viện chậm lắm là vào ngày 2 tháng 9 năm 2009. Các vị tu sĩ không có chỗ nào đi để có thể tiếp tục thực tập như một tăng thân.

Quyền làm người và quyền tự do tôn giáo của các tu sĩ hiền hoà này - quyền được thực tập Phật Pháp – đang bị xâm phạm. Chính quyền Việt Nam có lẽ sẽ trả lời các áp lực đến từ chính phủ Mỹ và các tổ chức nhân quyền.  Điều các tu sĩ mong muốn là được ở lại tu học yên ổn tại tu viện như là một tăng thân. Họ không có chỗ nào để đi.

Xin các bạn làm những gì có thể để giúp các tu sĩ này, qua sự ủng hộ nhân quyền và tư cách hội viên của bạn trong các tổ chức nhân quyền . Chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn những gì có thể giúp được. Xem thêm thông tin về trường hợp này tại trang nhà: www.heppbatnha.org

Thư viết hay e-mail của bạn gởi đến các Thượng nghị sĩ, Dân biểu, các nhân vật chính yếu của Thượng viện và Hạ viện, cũng như gởi đến Tổng thống và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao để yêu cầu xem xét sự kiện và tạo áp lực đến với Chính phủ Việt Nam để họ cho phép 400 tu sĩ Công dân Việt Nam được ở lại tu tập tại tu viện Bát Nhã (như là họ đã được chính quyền cho phép tu tập tại đó từ năm 2005) sẽ rất hữu ích. Xin hãy cầu nguyện cho hạnh phúc của các tu sĩ và cho một giải pháp từ bi từ Chính phủ Việt Nam liên quan đến tu viện Bát Nhã.

Nay kính,

Gail M. Ruiz và Haydee Marin

Hội Nhân Quyền Thế Giới - Phân hội Hoa Kỳ

 


*Human Rights/ Vietnamese monks and nuns threatened, harrassed*

Wednesday, August 19, 2009 2:48 PM

Re: Violation of human rights and freedom to worship
Country: Vietnam                  
Subject of violations: Buddhist monks and nuns at Bat Nha Monastery, in Lam Dong Province, Vietnam, who are students of      Zen  Master  Thich Nhat Hanh
Deadline: Monks and nuns are under threat if they don't leave by September 2, 2009.

A group of 400 young Buddhist monks and nuns residing at Bat Nha Monastery, in Bao Loc, Lam Dong Province, Vietnam have been cut off from water, electricity, and communications by local officials for almost two months (since June 27th, 2009).  The monks and nuns are students of  the Venerable Zen Master and peace maker Thich Nhat Hanh, founder of the Order of Interbeing and of  various monasteries, including Plum Village Monastery located in France.

There has been significant harassment of these monastics, while the local government officials and policemen stand by without stopping these actions.  A group of elder monks from the Buddhist Church of Vietnam, and supporters, came to visit to check on them; they  were attacked and driven out with rocks, metal sticks and excrement thrown on them.

In the last year, government pressure has been put on the monks and nuns to leave Bat Nha Monastery. Early this summer, the monastery was attacked by a violent crowd, destroying buildings and damaging property. Moreover, on August 13th, 2009, the spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs of Vietnam, Mr. Le Dung, made it known that these young monks and nuns will be expected to leave the monastery by September 2nd, 2009.  They will have nowhere to go to continue to practice together as a community.

The human rights and religious freedom of these peaceful monastics - the right to practice the Buddha Dharma - are being violated. The Government of  Vietnam may respond to pressure from the United States and from human rights organizations.  It is the wish of these monastics to be allowed to remain peacefully in their monastery to practice together as a community; they have nowhere to go.

Please provide whatever assistance you can to these monastic through your human rights advocacy and membership in a human rights organization.  Please be sure that I will assist insofar as I may be able to do so.  Additional information concerning this situation may be obtained at the following website:  www.helpbatnha.org <http://www.helpbatnha.org/>

Your letters and/or e-mails to  your U.S. Senator,  Congressional Representative, key members of the Senate and Congress, as well as our President and Secretary of State to inquire into this situation and exert pressure on the Vietnamese Government to allow the 400 young monastic of Vietnamese citizenship to remain in Bat Nha Monastery (as they have been permitted to by the Vietnamese Government since 2005) will be helpful.  Please pray for the well being of these monastic and for a compassionate response by the Vietnamese Government respecting the Bat Nha Monastery.

Sincerely,
Gail M. Ruiz   and Haydee Marin

U.S. Chapter
International Society for Human Rights